ufabet

นำเสนอธุรกิจอย่างมืออาชีพ

ทักษะในการสื่อสารมีความสำคัญตั้งแต่ในผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการไปแล้ว

ตลอดจนผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ล้วนต้องการทักษะในการสื่อสารทั้งนั้น นั่นก็เพื่อให้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กรนั่นเอง ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลให้ผู้รับสารเข้าใจและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการสื่อสารนั้นๆ ตามเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ผู้ส่งสารตั้งใจไว้นั้นเอง

ผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ อาจต้องฝึกฝนทักษะการสื่อสารมากกว่าผู้ประกอบธุรกิจที่ดำเนินการไปแล้ว นั่นก็เป็นเพราะธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนั้นต้องการส่วนประกอบใหม่ๆ หลายส่วนมากกว่า ผู้ประกอบการต้องรู้จักวิธีโน้มน้าว (Persuade) คนจากหลายๆ ฝ่าย เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์เช่น การติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน การติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า หรือการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เป็นต้น

ufabet

การติดต่อสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่ผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจควรศึกษาและฝึกทักษะคือ ทักษะการนำเสนอ นั่นเอง โดยการนำเสนอที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจจะทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยผู้ประกอบการจะต้องรู้ว่า การนำเสนอนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เป็นการนำเสนอให้กับใคร โดยการนำเสนอในธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่อาจมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • การจัดหาแหล่งเงินทุน เป็นการนำเสนอต่อนักลงทุน สถาบันที่ให้บริการด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน เป็นต้นโดยการนำเสนอก็เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและโน้มน้าวให้นักลงทุนมองเห็นถึงผลตอบแทนในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับเช่น นำเสนอเกี่ยวกับความได้เปรียบในการแข่งขันหรือ Competitive advantage, นำเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้, กลุ่มเป้าหมายและขนาดของตลาด เป็นต้น การนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์การจัดหาแหล่งเงินทุน เป็นหนึ่งในพื้นฐานของการนำเสนอของผู้ประกอบการและเป็นทักษะที่สำคัญมากที่สุดทักษะหนึ่งสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจไปแล้ว แต่ต้องการเงินทุนเพิ่ม อาจจะเพื่อการขยายธุรกิจ หรือต้องการเงินทุนในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เป็นต้น เพราะเงินทุนเป็นฟันเฟืองสำคัญมากที่สุดในการทำธุรกิจ หากผู้ประกอบการไม่ประสบความสำเร็จในการจัดหาแหล่งเงินทุน การประกอบธุรกิจก็อาจจะสดุด ติดขัด และมีปัญหาอื่นๆ ตามมานั่นเอง
  • การนำเสนอเพื่อติดต่อกับคู่ค้า เป็นการนำเสนอเพื่อหาคู่ค้าในการประกอบธุรกิจ เพื่อสื่อสารให้ผู้ผลิต หรือคู่ค้าเห็นภาพเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกัน หรือเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าถึงความสามารถในการซื้อขายวัตถุดิบ (Raw Material) เป็นต้น โดยการสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าได้ อาจนำมาซึ่งอำนาจการต่อรอง (Bargaining power) ที่มากขึ้นของธุรกิจได้อีกด้วย
  • การนำเสนอเพื่อโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับ กลุ่มลูกค้า ทักษะการนำเสนอนี้สำคัญมากกับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่หรือธุรกิจที่มีสินค้าและบริการที่แปลกใหม่ ซึ่งผู้บริโภคอาจยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับความสามารถและประสิทธิภาพของสินค้าและบริการนี้ ผู้ประกอบการจึงต้องสามารถโน้มน้าวและอธิบายให็ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจ และสามารถรับรู้ถึงประโยชน์ใช้สอยที่จะได้จากสินค้าและบริการเหล่านี้

ufabet

ทักษะในการนำเสนอ เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน เนื่องจากมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ผู้นำเสนอควรใช้ในการนำเสนอ

ซึ่งการนำเสนอที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน หรือมีผู้รับสารที่แตกต่างกัน ล้วนใช้ทักษะที่แตกต่างกันออกไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบของการนำเสนอ น้ำเสียงที่ใช้ในการนำเสนอ อารมณ์ที่ผู้ส่งสารแสดงออก สื่อ หรือองค์ประกอบอีกหลายๆ อย่างที่ทำให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายมากที่สุดนั่นเอง

การนำเสนอหนึ่งที่ยาก แต่สำคัญมากๆ กับธุรกิจนั่นก็คือการนำเสนอเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ธุรกิจ เนื่องจากการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการอธิบายเกี่ยวกับความสามารถและประสิทธิภาพอันเป็นคุณลักษณะของสินค้าและบริการเท่านั้น แต่เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับตัวเลขทางบัญชี และข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้บริหารธุรกิจที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนักอาจประสบปัญหาในการนำเสนอธุรกิจแก่นักลงทุนได้ และอาจส่งผลเสียและเป็นความเสี่ยงอย่างมากหากมีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญและเป็นความลับของบริษัทออกไป

ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่อาจใช้บริการผู้จัดหาแหล่งเงินทุนที่มีประสบการณ์อย่าง ผู้ให้บริการการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อธุรกิจบนแพลทฟอร์ม Peer-2-Business (P2B) อย่าง Moneywecan ที่จะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการจัดเตรียมการนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินทุนด้วยตัวเองให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายดาย

โดยผู้ประกอบการสามารถให้ข้อมูลที่ผู้ให้บริการ Moneywecan ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลที่นักลงทุนควรทราบเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจนั้นๆ และข้อมูลที่ผู้ประกอบการต้องใช้เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนกับ Moneywecan นั้น ก็เป็นข้อมูลที่ไม่ยุ่งยากในการจัดหา แต่เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อโน้มน้าวนักลงทุนในการลงทุนนั่นเอง นอกจากนั้น Moneywecan ยังให้ความสำคัญในการเก็บข้อมูลความลับอันเป็นข้อมูลที่สำคัญของผู้ประกอบการไว้เป็นอย่างดีอีกด้วย ผู้ประกอบการจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลให้นักลงทุน หรือความเสี่ยงเกี่ยวกับการเล็ดลอดของข้อมูลที่สำคัญของกิจการแต่อย่างใด


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ costumeencyclopedia.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated